Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation

Benutzerspezifische Werkzeuge

Sektionen

Sie sind hier: Startseite / 2011 / اساسنامه ایکور

اساسنامه ایکور

Statute of the ICOR, 6 October 2010

Statute of the ICOR(contents

 

اساسنامه ایکور

6 اکتبر 2010

1. پیش گفتار

"کارگران همه ی کشورها متحد شوید!" – این فراخوان مصرانه توسط کارل مارکس و فردریک انگلس در پایان مانیفست حزب کمونیست به عنوان رهنمودی برای مبارزه آزادی بخش پرولتاریای انقلابی سراسر جهان فرمول بندی شد.

تکامل سیستم جهانی امپریالیستی به شدت متناقض است:

درحالی که انباشت عظیم ترین ثروتهای در تمام طول تاریخ صورت گرفته و پتانسیل هنگفت به درجه ای از رشد خود رسیده که امکان یک زندگی پر از رفاه، سالم و صلح آمیز برای تمام بشریت فراهم شده است، گرسنه گی و فقر بی امان درسراسرجهان در ابعاد بی سابقه ای بشریت را تهدید می کند. رشد کمٌی طبقه کارگر درسراسر جهان و پیش رفت بار وری کار، با تباهی موجودیت دهقانان به میزانی عظیم، بی کاری انبوه و یا نیمه بی کاری هم راه شده است. درحالی که، پیش رفت در علم وتکنیک می بایستی برای مدتها هم آهنگی ما بین بشریت و طبیعت را امکان پذیرمی کرد، تغییرات فاجعه بار درمحیط زیست بنیاد هستی بشریت را به مخاطره انداخته است.

در گذشته چنین شرایط مناسب و آماده ای برای نشو ونمای سوسیالیسم هرگز به اندازه امروز فراهم نشده بود. درعین حال، مستعد بحران بودن سیستم جهانی امپریالیسم گرایشی است که موجودیت بشر را به زیر سئوال می برد. خطر تاخت و تاز جنگ امپریالیستی طی ده ها سال بار سنگینی بردوش بشریت نهاده است؛ بحران جهانی محیط زیست بنیادهای موجودیت بشریت را تهدید می کند؛ زوال زنده گی خانواده ای توده ها، خصوصاً وضعیت زنده گی زنان و کودکان در سراسر جهان به شدت روبه وخامت است. ثمره استثمار بی حد میلیاردها انسان، بحران اقتصادی و مالی سال 2008 را به وجودآورد که دنیا را به لرزه درانداخت.

تمام این واقعیتهای کنونی به روشنی فریاد می زنند که سیستم نوینی که نیروهای تولیدی درآن به نفع بشریت به کارگرفته شود، می بایستی جای گزین سیستم پوسیده سرمایه داری گردد. توده های وسیع مردم جهان حاضربه سرفرودآوردن دربرابر بربریت سرمایه داری نیستند! سیاستهای ضد بشری سرمایه مالی یین المللی، تمایل انقلابی بشریت برای جامعه ای خالی از استثمار، ستم، تهی دستی، تخریب محیط زیست و جنگ و این که چشم اندازی را برای آینده جوانان نوید می دهد، به چالش می کشد.

با فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم ازطریق رویزیونیسم، جنبش طبقه کارگر به سخت ترین شکست در تاریخش تن درداد. برای ده ها سال جنبش انقلابی بین المللی در شکست طلبی عمیق تر از قبل غوطه ور شد و انحلال طلبی، انشعاب و تجزیه را درمیان صفوف خود رواج داد.

علی رغم تمام اینها، بسیاری از احزاب و سازمانهای انقلابی آماده گی برای ساختمان حزب از خود نشان دادند و مبارزه را برای آزادی ملی و اجتماعی پیش بردند. این پی گیریها، استنتاجات و تجارب گوناگونی را در ساختمان احزاب و سازمانهای مارکسیستی- لنینیستی نوین، رشد توانائی برای رهبری مبارزه طبقاتی و شروع هم کاریهای بین المللی فراهم ساخت.

بدین سان، زمان برای مرحله تازه ای از هم کاریهای انقلابی برون مرزی بین المللی و جنبش طبقه کارگر و پیش روی جبهه متحد انترناسیونالیستی علیه امپریالیسم فرارسیده است.

ما نیاز به یک شکل سازمانی برای هم کاری و هم آهنگی بین المللی فعالیتهای انقلابیهای جهان در ساختمان انقلابی حزب و مبارزه طبقاتی داریم.

کنفرانس بنیادگذار ایکور بینش لنین، رهبر درخشان و با استعداد اولین کشور سوسیالیستی جهان که معتقد بود انترناسیونالیسم پرولتاری فقط می تواند در اشکال ضروری سازمانی تحقق یابد را دنبال می کند:

"سرمایه یک نیروی بین المللی است. برای مغلوب ساختنش، یک پیمان انترناسیونالیستی کارگری، یک برادری انترناسیونالیستی کارگری لازم است." (منتخب آثار لنین، چاپ چهارم، ناشر چاپ، مسکو، 1965، جلد 30، صفحات 291 تا 297 "نامه به کارگران و دهقانان اوکراین درمورد پیروزی بر دنیکین 1920").

ایکور احزاب و سازمانهای مختلفی را با حقوق مساوی متحد می سازد. این احزاب و سازمانها از نظر تعداد اعضاء، تجارب عملی، سازمانی و سیاسی، ریشه ایده ئولوژیکی شان از نظر تاریخی، وظایف استراتژیکی و شرایط اجتماعی-اقتصادی بسیار متفاوتند. آنها باید با احترام متقابل هم کاری کنند و از یک دیگر در مبارزه مشترک بیاموزند.

برای تحقق این هدف، کنفرانس بنیان گذارایکور اساسنامه زیر را تصویب نمود :

2 . اسم

هم آهنگی انترناسیونالیستی احزاب و سازمانهای انقلابی (ICOR)

3 . ساخت

الف. کنفرانس جهانی

1 . عالی ترین ارگان ایکور کنفرانس جهانی نماینده گان تمام احزاب و سازمانهای متعلق به ایکور است. کنفزانس جهانی هرسه سال یک بار تشکیل می شود. در رأی گیری هر سازمان عضو حق یک رأی دارد.

کتفرانس جهانی باشرکت بیش از 50 درصد از نماینده گان رسمیت می یابد. دعوت نامه به تک تک سازمانهای عضو حد اقل سه ماه قبل از تشکیل کنفرانس فرستاده می شود. اگر به علت شرایط به خصوصی و دلائل توجیه آمیزی بیش از 50 درصد از شرکت کنندگان نتوانند حضور پیداکنند، کنفرانس با حد اقل تا 50 درصد از شرکت کنندگان مشروعیت می یابد. به عنوان حداقل مطلق برای تشکیل کنفرانس، باید بیش از یک سوم از سازمانهای عضو نماینده گی داشته باشند. به علاوه، برای تشکیل کنفرانس حد اقل دو هیئت نماینده گی از هر قاره باید حضور داشته باشند.

در شروع کار کنفرانس جهانی دستورجلسه و روش پیش بُرد کار کنفرانس را اتخاذ می کند. این کنفرانس توسط هیئت منتخبی در کنفرانس اداره می شود. آماده کردن، برگزاری و نیاز مالی کنفرانس جهانی از طریق کمکهای چند جانبه صورت می گیرد.

کنفرانس جهانی براساس حقوق و وظائف یک سان و مراعات قواعد و نُرمی که در کنفرانس مشترکاً اتخاذ شده انجام می پذیرد.

زبان اصلی کنفرانس انگلیسی است. در صورت امکان، کنفرانس ترجمه های بیشتری را سازمان دهی می کند.

کنفرانس جهانی، کمیته هم آهنگی انترناسیونال را برای هم آهنگ کردن کار ایکوردر فاصله بین کنفرانسهای جهانی و یک مأمور رسیده گی انتخاب می کند.

درمورد رأی گیری اسناد پایه ای کنفرانس، تصمیمات براساس توافق عمومی صورت می گیرد. مسائل ایده ئولوژیکی اصولی و موضوعات سیاسی اساسی به رأی گذاشته نمی شوند. مع الوصف، درمود مسائل عملی ضروری مربوط به اسناد بنیادی و بعد از تبادل نظروبحث کافی وبا احترام به تفاوتهای ایده ئولوژیک- سیاسی یک دیگر، با تصمیم اکثریت اتخاذ می گردند. این تصمیم گیری با حد اقل 80 درصد از رأی نمایندگان حاضر در کنفرانس صورت می گیرد. کلیه قطعنامه ها درمورد امور جاری توسط رأی اکثریت ساده صورت می پذیرد. تساوی در تعداد رأی ها مردود شناخته خواهد شد.

 

ب. کنفرانس قاره ای

درشروع کار مشترک، کنفرانس قاره ای ایکور باید در آفریقا، آمریکا، آسیا (به انضمام استرالیا/اقیانوسیه) و اروپا انجام پذیرفته باشد.

درانتخابات، هر سازمان عضو حق یک رأی دارد.

زبان کنفرانس برطبق نماینده گان شرکت کننده در کنفرانس قاره ای انتخاب می شود.

هر کنفرانس قاره ای، کمیته هم آهنگی قاره ای (CCC) و یک بازرس محاسباتی انتخاب می کند.

به غیر از اینها، قواعد کنفرانس جهانی درقاره ها معتبر خواهد بود.

  1. پ. کنفرانس منطقه ای

با تعمیم فعالیت ایکور و تعداد سازمانهای عضوش، یک بخش فرعی از قاره ها در مناطق مناسب باید تشکیل داده شود. توافق درباره تعداد بخشهای فرعی می بایست توسط بالاترین ارگان ایکور صورت گیرد.

 

  1. ت. کمیته هم آهنگی بین المللی (ICC)

  2. آی سی سی مرکز هم آهنگی ایکور در فاصله بین کنفرانسهای جهانی برای هم آهنگی فعالیتهای سازمانهای عضو آن می باشد و از ایکور نماینده گی می کند.

آی سی سی مرکب است از حد اقل 7 و نه بیشتر از 9 نفرعضو می شود که حقوق ووظائف یک سانی دارند. این اعضاء، در کنفرانس جهانی پیش نهاد می شوند و توسط احزاب و سازمانهای مربوطه انتخاب می گردند. احزاب و سازمانهای مربوطه ای که اعضای منتخب آی سی سی به هرکدام از آنها متعلقند مسئولیت جمعی را برای پیش برد وظائف اعضاء آی سی سی دارند.

نماینده علی البدل برای هر عضوامکان پذیر است. هر تشکل عضو هم چنین می تواند به دلیل خطیری عضو خودرا از آی سی سی فراخواند و او را با فرد دیگری جای گزین سازد. مع الوصف، او می بایست متعلق به همان تشکل باشد، و به طریق کتبی توسط رهبری حزب یا سازمان مربوطه معرفی شده باشد.

هر قاره می بایست حد اقل یک نماینده در آی سی سی داشته باشد. هر یک از کنفرانسهای قاره ای، یک نماینده که باید توسط حزب یا سازمان او تأیید شده باشد، به آی سی سی معرفی کند. آنها یک علی البدلی که اونیز می بایست تأیید شده باشد تعیین می کنند.

آی سی سی طبق دستورات کنفرانس جهانی کارمی کند و تصمیمات آن را به اجرا درمی آورد. آی سی سی نمی تواند هیچ گونه تصمیمی در مورد اصول بنیادی ومسائل اساسی سیاسی اتخاذ کند. اما، درارتباط با هم آهنگ کردن کار مشترک اعضای ایکور، ای سی سی موطف است که بیانیه و پیش نهاداتی را برای کار عملی تشکلهای عضو صادر کند و درصورت لزوم، آنها را به تصمیم گیری از طریق روندمشورتی دعوت کند.

آی سی سی جلساتی به طور منظم می گذارد و حد اقل یک بار درسال به دور هم جمع می شوند. برداشتن صورت جلسات به طور رسمی در نظر گرفته خواهد شد.

با شرکت حد اقل نیمی از اعضا ء، آی سی سی حد نصاب را برای برگزاری اجلاس اش داراست.

آی سی سی می تواند اعضای دیگری از ایکور را به جلسات خود دعوت کند. مع الوصف، آنها حق رأی در آی سی سی را ندارند.

آی سی سی گزارش فعالیتهای خود را به طور کتبی به کنفرانس جهانی ارائه می دهد.

مسئول مالی به کنفرانس جهانی گزارش مالی خودرا می دهد، هم چنین مأمور رسیدگی به محاسبات نیزگزارش خودش را می دهد.

آی سی سی از میان صفوف خود هم آهنگ کننده اصلی، نایب اصلی هم آهنگ کننده، و مسئول مالی را انتخاب می کند که با هم هیئت دبیران ایکور را تشکیل می دهند.

هم آهنگ کننده اصلی و نا یب او، نمایندگان اصلی ایکور هستند ودرمحدوده ی تصمیمات کنفرانس جهانی ایکورکارمی کنند.

ث. کمیته هم آهنگی قاره ای (سی سی سی)

قواعد آی سی سی در کمیته هم آهنگی قاره ای مربوطه اجرا می گردند.

کنفرانسهای قاره ای مربوطه در مورد تعداداعضا ی این کمیته تصمیم می گیرند.

سی سی سی از میان صفوف خود هم آهنگ کننده قاره ای، نایب هم آهنگ کننده قاره ای، و مسئول مالی که با هم هیئت دبیران سی سی سی را تشکیل می دهند، انتخاب می کند.

چنان چه هم آهنگ کننده قاره ای قادر به شرکت نباشد، نایب او به جلسه آی سی سی دعوت می شود.

ج. کمیته هم آهنگی منطقه ای (RCC)

قواعد آی سی سی در کمیته هم آهنگی منطقه ای مربوطه اجرا می گردند (آر سی سی ).

کنفرانسهای منطقه ای مربوطه خودشان درمورد تعداداعضای این کمیته تصمیم می گیرند.

آر سی سی از میان صفوف خود هم آهنگ کننده منطقه ای، نایب هم آهنگ کننده منطقه ای، و مسئول مالی را که با هم هیئت دبیران آر سی سی را تشکیل می دهند، انتخاب می کنند.

در غیاب هم آهنگ کننده منطقه ای ، نایب او به جلسه آی سی سی دعوت می شود.

4. در مورد عضویت در ایکور

الف. تبصره های کلی

1 . عضویت در ایکور احزاب و سازمانهای مستقل و متکی به خود کشورهای مختلف جهان می باشند.

2. پیش شرط برای عضویت در ایکور پذیرش اصول وتصمیمات پایه ای کنفرانس جهانی است.

3. پذیرش اصول و تصمیمات اساسی کنفرانس جهانی واعتماد به نفس در به تحقق رساندن شان توسط تشکلهای عضو. قبول عضویت در ایکور دراجلاس کنفرانس جهانی صورت می گیرد.

4. پذیرش تشکلهای عضو به ایکور از طریق یک روند پذیرشی که توسط کنفرانس جهانی ایکور اتخاذ شده، توسط اکثریت قابل ملاحظه ی 80 درصد رأی نماینده گان حاضر صورت می گیرد.

5. عضویت در ایکور با حقوق برابر و وظائف تشکلهای عضو گره خورده است.

6. توافق در هم آهنگی و هم کاری اعضای مستقل و متکی به خود، اصول سازمانی مشترک ایکور است.

7. وظائف مشترک به بحث و تصمیم گیری در بدنه ایکور بر طبق گستره آنها (جهانی، قاره ای، منطقه ای) گزارده خواهد شد.

ب. شرایط عضویت

1 . اصول اساسی مشترک برای عضویت در ایکور خصوصیت انقلابی سازمان عضو می باشد.

2 . این اصول، شامل اختلاف ایده ئولوژیک-سیاسی و بنیاد فکری تک تک سازمانهای عضو، تا زمانی که این اختلافات دارای هیچ گونه تضاد آشتی ناپذیری نسبت به خصوصیت ایکور نداشته نباشند، نمی گردند.

3 . هدف استراتژیک مشترک سازمانهای عضو ایکوراز بین بردن سیستم جهانی سرمایه داری امپریالیستی و تحقق بخشیدن به روابط جامعه سوسیالیستی است.

4 . هدف استراتژیک مشترک ایکور می تواند در کشورهای مربوطه و توسط تشکلهای عضو با استراتژی و تاکتیکهای مختلف که فقط می بایست توسط سازمانهای عضو در هر کشوری تصمیم گرفته شود، دنبال گردد.

5 . شرط پایه ای برای عضویت در ایکور به قرار زیر است:

* کار انقلابی واقعی درکشورهای مربوطه میان توده های استثمار شده و ستم دیده؛

* سیاست طبقاتی رادیکال و طرد سازش طبقاتی با انحصارات حاکم و دست نشانده گان شان ؛

* قبول تغییر انقلابی در روابط اجتماعی و لزوم برقراری دیکتاتوری پرولتاریا به هرطریقی که امکان پذیر است ؛

* خط فاصل روشن با رویزیونیسم، ترتسکیسم و آنارشیسم، هم چنین هرگونه ضد کمونیسم نظیرحملات خصمانه و تبلیغات لکه دارکننده بورژوازی علیه به اصطلاح "استالینیسم"، "مائوئیسم" و دیکتاتوری پرولتاریا؛

* پذیرش و تحقق انترناسیونالیسم پرولتاری به عنوان الزام پیوند مشترک تئوری و پراتیک هم آهنگی و هم کاری بین المللی در ساختمان حزب و مبارزه طبقاتی؛

پ. حقوق و وظایف تشکلهای عضو

1 . هر سازمان عضو حق دارد به:

* شرکت و ایفای نقش فعال درهم آهنگی و هم کاری بین المللی، قاره ای و منطقه ای؛

* شرکت در آکسیونها و کنفرانسها وسهیم شدن در فعالیتهای مشترک ایکور و ارائه ی پیشنهاداتی به آنها؛

* شرکت فعال در انتخابات ارگانهای مسئوول و انتخاب شدن در این ارگانها؛

* شرکت در کنفرانسهای تصمیم گیرنده با داشتن حق رأی طبق توزیع نماینده گان؛

* کمک فوری به هر تشکل عضو ایکور هم کاری در هر شکل ویژه ای، گفت وگوی معقول، یا ابرازآماده گی برای کمک تا جائی که این کمک به معنی دخالت در امور داخلی آن شکل عضو نباشد؛

* اجتناب ازتوافق برسر مسائل بحث برانگیز و اتخاذ تصمیم مستقل درصورت ضرور علیه تصمیمات مشترک پذیرفته شده در کشور خود ی، با احترام به عقیده اکثریت درایکور؛

* هم چنین اتحاد با هر یک از تشکلهای موجود در خارج ایکور و/یا شرکت در اتحادیه های دیگر تا زمانی که صریحاً ضد ایکور نیستند؛

* شرکت در انتشارات مشترک طبق قواعد مور دتوافق ؛

2 . هر تشکل عضو وظیفه دارد:

* از وحدت ایده ئولوژیک- سیاسی تدریجی ایکور در تمام مسائل ضروری بر اساس پلاتفرم مشترک و از ابتکارات درآن موارد فعالانه پشتیبانی کند،

* هم بسته گی استوار و حمایت عملی متقابل طبق امکانات موجود را به کاربندد،

* فرهنگ پرولتاری مباحثه را در میان تشکلهای عضو عملی سازد،

* احترام متقابل، حفظ استقلال، عدم دخالت درامور داخلی دیگرتشکلهای عضو و رعایت تساوی حقوق یک دیگر،

* وفادارانه توافقات جمعی را رعایت کند،

* در امور مالی متکی به خود ایکور طبق امکانات اش شرکت کند.

ت. روش پذیرش و اخراج

1 . پذیرش در ایکور معمولاً با توافق جمعی انجام می گیرد.

2 . مخالفت با پذیرش باید براساس اصول ایکور باشد و نه مثلا بنابر اختلاف نظز دو جانبه ای که تأثیری در وظائف ایکور ندارد.

3 . برای پذیرش، حزب یا سازمان اقدام کننده باید توافق خودرا با اصول ایکور اعلام کند و به صورت کتبی خود را به ایکور معرفی نماید.

4 . پذیرش از طریق توافق جمعی کنفرانس منطقه ای مسئول، یا اگر هنوز چنین کنفرانس منطقه ای موجود نیست، باید از طریق کنفرانس قاره ای صورت بگیرد. با این هدف، کمیته هم آهنگی کننده مسئوول یک جلسه مشورتی را با تشکلهای عضو آن منطقه یا قاره سازمان می دهد. اگر از این طریق به هیچ توافقی جمعی نمی توان رسید، کنفرانس منطقه ای بعدی، یا کنفرانس قاره ای به ترتیب، با 80 در صد رای اکثریت می تواند تصمیم بگیرد.

5 . کناره گیری از ایکور باید از طریق نوشته کتبی و معتبر صورت پذیرد.

6 . اخراج یک تشکل عضو در اثر درخواست یک یا تعدادی از تشکلهای عضو اجرا می گردد. این درخواست باید با دلیل و مدرک کتبی ارائه شود. توافق 80 در صد تشکلهای عضو و واجد شرایط برای اخراج لازم است.

5. مالی

1 . ایکورر از نظر مالی مستقل است. مخارج کارهایش را خودش به عهده می گیرد. با داشتن اعتماد به توده ها مشگل منابع مالی برای فعالیتش فراهم می شود.

2 . استقلال مالی به همان طریق در رابطه بین احزاب و سازمانهای متعلق به ایکور وجود دارد.

3 . هر تشکل عضو خودرا متعهد می داند که کمک مالی به ایکور را به شکل سازمانی و کار طبق امکاناتش بکند. این شامل کمک متقابل حمایتی می باشد.

4 . هر تشکل عضو سالانه کمک مالی به ایکور را بر اساس مبلغ تعیین شده توسط خود ش می رساند.

5 . هر تشکل عضو خود را موظف می داند با به وجود آوردن ابتکار عمل از نظر مالی ایکور را تقویت کند. بخشی از این کمکها به صورت کمک و فعالیتهای کمکی، کمک غیر نقدی، سود از فروش مطبوعات انقلابی و فرصت های مشابه می تواند صورت گیرد.

6 . منابع مالی ایکور توسط کمیته هم آهنگ کننده مربوطه اداره می شود. برای این منظور، کمیته هم آهنگ کننده قاره ای یا منطقه ای و کمیته هم آهنگ کننده انترناسیونالی یک مسئول مالی را از میان خود انتخاب می کنند. کنفرانسهای منطقه ای یا قاره ای و یا انترناسیونالی ممیز حسابداری را انتخاب می کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikelaktionen