Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation

Benutzerspezifische Werkzeuge

Sektionen

Sie sind hier: Startseite / 2011 / تصمیمات کنفرانس موسس ایکور

تصمیمات کنفرانس موسس ایکور

Decisions of the ICOR Founding Conference (Practical tasks, website, emblem, Joint days of struggle, Literature and culture, adopted formulations, term humankind, use of m-f form, conference migration, agrarian front), 6 October 2010

 

تصمیمات کنفرانس موسس ایکور

وظایف عملی ICOR

ICOR از پروژه های انترناسیونالیستی برای هماهنگ کردن جنبش طبقه کارگرپشتیبانی می کند.

این پشتیبانی شامل شورای انترناسیونال کارگران اتومبیل سازی درسال 2012 و کنفرانس انترناسیونال معدن چیان درسال 2012 (با احتمال قریب به یقین) می شود.

ایکور از تدارک فعال و برگزاری کنفرانس جهانی اکثریت زنان مستقل از چهارم تا هشتم مارس 2011 درونزوئلا پشتیبانی می کند.

ایکور هم کاری و توافقات دو جانبه و چندجانبه برای پشتیبانی متقابل در حزب سازی مارکسیستی- لنینیستی را تبلیغ و ترویج می کند.

تارنمای ایکور

ایکور تارنمائی را در خدمت اهداف زیر راه می اندازد:

* ارائه ی علنی ایکور به عنوان شکل سازمانی انترناسیونالی، تصمیماتش، پروژه های مشترکش و موضع گیریهای سیاسی اش.

* جلب عضویت سازمانهای جدید با دادن اطلاعات درمورد فعالیتها و توسعه ایکور.

* رساندن اطلاعات متقابل و معاوضه زنده بین اعضای ایکور.

* داشتن امکان ارتباط گیری برای احزاب و سازمانها، سازمانهای انترناسیونالیستی و جمعیتها و افراد با ایکور.

این تارنما منحصراً نوشته هائی را که درتوافق با مواضع ایکور باشد، منتشر می نماید.

هر حزب یا سازمانی می تواند مقاله یا اطلاعاتی را که خود انتخاب می کند یک بار در ماه دراین تارنما درج نماید.

مسئولیت سیاسی، سازمانی و قانونی تارنما مربوط به ایکور می باشد. به کمیته های هم آهنگی قاره ای و منطقه ای توصیه می شود که به همین طریق مسئولیت تارنما ی قاره ای و منطقه ای را تضمین نمایند.

پرچم و نشان ایکور

ایکور پرچم مشترکی (از پارچه قرمز) را با حروف "ایکور" بر روی آن درست خواهدکرد.

ایکور نشانی درست خواهدکرد. کمیته هم آهنگی بین المللی (ICC ) مسئول طرح این نشان می باشد.

روزهای مبارزاتی مشترک

اعضای ایکور خود را موظف می دانند که طبقه کارگر و توده های مردم سراسر جهان را مطلع سازند که آگاهانه و مشترکاً درچهار روز آکسیون بین المللی زیر شرکت کنند.

1 – اول ماه می، روز مبارزه جهانی طبقه کارگر در بیش از 100 سال اخیر بوده است. این روز درکنگره مؤسس انترناسیونال دوم سوسیالیستی در سال 1889 که در پاریس تشکیل شد به تصویب رسید. این روز به مناسبت سرکوب خونین مبارزه کارگران شهر شیکاگو برای 8 ساعت کار در اول ماه می 1886، انتخاب شد.

2 – 8 مارس به عنوان روز جهانی مبارزه برای آزادی زنان. انتخاب این روز برمی گردد به تصمیم کنفرانس جهانی زنان سوسیالیست در سال 1910 در کوپنهاگ.

3 – در هر کشوری، طبق سنن ملی، هشتم یا نهم می، ششم آگوست یا اول سپتامبر باید روز جهنی مبارزه علیه فاشیسم و جنگ باشد. هشتم می 1945 روزی بود که فاشیسم هیتلری شکست خورد؛ در روز ششم آگوست 1945 اولین بمب اتمی به شهر هیروشیما انداخته شد، و اول سپتامبر 1939 روز شروع جنگ جهانی دوم بود.

4 – در شروع ماه دسامبر یک روز جهانی مبارزه برای حفظ محیط زیست می با یست تعیین شود. روز جهانی مبارزه علیه فاجعه زیست محیطی از سال 2005 به این طرف تعیین شده بود. در دسامبر 2009 ، به مناسبت برگزاری کنفرانس محیط زیست در کوپنهاگ، دربیش از 100 کشور بر ضد تخریب محیط زیست دست به اعتراض توده ای زده شد. روز جهانی مبارزه برای حفظ محیط زیست ایجاد یک جبهه بین المللی مقاومت فعال برای نجات محیط زیست را ایجاب می کند.

ایجاد مبادله فرهنگی و ادبیاتی بین المللی

کمیته هم آهنگ کننده بین المللی (آی سی سی) ایکور موظف شده که قدمهای مشخصی را برای سازماندهی مبادله فرهنگی و ادبیاتی بین المللی برداشته و در این جهت کلیه ابتکارات را به کار ببندد.

اطلاعات درمورد انتشارات اعضای ایکور و ترجمه آنها به انضمام جزئیات قیمتها و منابع به کارگرفته شده به شکل کاتالوگ تهیه می گردد و در تارنما نیز منتشر خواهد شد.

به علاوه، فعالیتهای فرهنگی و مبادلات فرهنگی باید ارتقاء یابند نظیر:

گروه های موسیقی و اجرای تئاتر، رویدادها و تورها، فیلم ها، موسیقی و متن شان در رسانه ها ، هنر ها و صنایع.

استفاده از فرمول بندیهای پذیرفته شده در تمام اسناد بنیادی ایکور

فرمول بندیهای اتخاذ شده قبلی درمورد موضوعات یک سان، مثل اصول سازمانی یا ارزیابی مربوط به کلاسیکها (مارکسیستی), باید به طور یک سان در کلیه اسناد بنیادی بعد از مورد قبول قرار گرفتن استفاده شوند.

استفاده از اصطلاح "بشریت"

در کلیه اسناد به زبان انگلیسی اصطلاح "بشریت" به کار می رود.

درمورد استفاده از لغاتی که در آن مذکر ومؤنث آوردهملاحطه می شود

در ترجمه پیشنهادادت به انگلیسی و آلمانی، بیشتر لغات به کارگرفته شده درمورد اشخاص مثل هماهنگ کننده کل، نماینده و غیره از شکل مذکر استفاده می گردد. با هدف پشتیبانی از خواسته و دستاورد کلی زنان کارگر و زحمت کش، این لغات تغییر خواهند کرد و به جای آنها از هر دو کلمه مذکر و مؤنث استفاده خواهد شد ( به عنوان مثال :.etc in/die, Vertreter/der ,her/his). این به صورت مناسبی درهر زبانی آورده خواهد شد.

* * *

General Resolutions

قطعنامه های عمومی

ابتکار کنفرانس قاره ای برای برپا کردن کنفرانسی در مورد "مهاجرت و مسئولیت جوانان آفریقائی دربرابر این بحران"

کنفرانس موسس ایکور از ابتکار تشکیل کنفرانس قاره ای آفریقا که باید درمورد" مهاجرت و مسئولیت جوانان آفریقائی درمقابل این بحران" تشکیل دهد، پشتیبانی می کند.

ابتکار کنفرانس قاره ای آسیا برای برپا کردن کنفرانسی درمورد "مشگلات مواجه شده در جبهه کشاورزی"

- قطعنامه کنفرانس موسس ایکور-

کنفرانی موسس ایکور از ابتکار تشکیل کنفرانس قاره ای آسیا درمورد "مشگلات مواجه شده در جبهه کشاورزی" پشتیبانی می کند.

 

 

Artikelaktionen