Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation

Benutzerspezifische Werkzeuge

Sektionen

Sie sind hier: Startseite / 2011 / سخنرانی پایانی کمیته هیئت اجرائیه

سخنرانی پایانی کمیته هیئت اجرائیه

Concluding speech of the presiding committee, 6 October 2010

Concluding Speech

 

سخنرانی پایانی کمیته هیئت اجرائیه

 

بیان شده توسط استفن انگل

رفقای عزیز،

بیش از 30 نماینده از مبتکرین پایه گذاری ایکور از راه دورگردهم آمدند. در بحثها و گزارشات شان از مبارزه و وضعیت کشورشان، آنها بار دیگر به طور مؤثری بر واقعیت لزوم پایه گذاری این سازمان جهانی برای هم کاری عملی احزاب و سازمانهای انقلابی تأکید کردند.

ما به این جا آمده ایم که یک دیگر را خوب بشناسیم. ما از تجارب و مشگلات رفقای تشکلهای شرکت کننده به مقدار قابل ملاحظه ای آگاهی کسب کردیم. از این رو، ما اکنون اعضای مشترکی در یک تشکل هستیم. اگرچه این فقط خصوصیت هم آهنگی دارد، این مشگلی است که متعلق به همه گی ما است، به خاطر این که ما همه گی این مسئولیت را پذیرفته ایم.

لزوم ایجاد ایکور توسط تصمیم اکثریت قاطع انجام پذیرفت.

تا آنجائی که به روند ایده ئولوژیکی درون ایکور مربوط می شود، ترکیب این همایش، بیان گر آن بود، ترکیب منطقه ای ایکور نیز به هم چنین. ولی طبیعتاً این قابل درک نبود. مشگلات بسیاری پیش آمدند. این مشگلات مانع از شرکت رفقای بیشتری در این کنفرانس بنیادی شدند. این از ما می طلبد که بعد از کنفرانس همه را مطلع سازیم که باید دراین رابطه مشگلات بیشتری را تحمل کنیم تا آن رفقا در پروسه ی ایکور در آینده براساس حق مساوی سهیم شوند.

روی هم رفته بحث با روحیه هم بسته گی بسیار زیادی صورت گرفت. این بحثها واقعی بودند وپیوسته متمایل بودند به پیداکردن راه حل، حتی اگر این جا و آن جا The people of Tunisia want revolution for freedom, justice and breadاختلافاتی به چشم می خورد. احساس شرکت کننده گان این بود که همه گی دراین جا خواهان شکل گیری ایکور هستند. هم چنین این روحیه را من به خصوص ارتباط می دهم به آنهائی که از رأی دادن امتناع کردند تا موضوعات را با رهبری یا حزب خود درمیان بگذارند. آنها در تدارک کنفرانسها و یا در تدارک بحثها شرکت کردند. برای دستیابی به ایکور و تحقق آن، آنها به طرق مختلفی کمک کردند که این کنفرانس عملی گردد. من بسیار مسرور می شوم اگر احزاب و سازمانهای این رفقا بر اساس ارزیابی از این مجمع، تصمیم بگیرند که تمام وکمال در ایکور دوباره شرکت کنند و کمک های خود را به این فعالیت انترناسیونالیستی مشترک برسانند.

طبیعتاً، دراین مجمع مسائلی اتفاق افتادند که ما باید برای دیدارهای آینده خودرا آماده تر سازیم. شاید لازم باشد که ما یک یا تعدادی از قواعد موجود در روشهای مان را دقیقتر اصلاح و تنظیم کنیم. این برای ما حائز اهمیت است که ارزیابی کاملی دراین مورد داشته باشیم. این اولین باری بود که ما در چنین ترکیبی و با چنین تجارب متفاوتی یک دیگر را ملاقات کردیم، و با چنان اختلاف ایده ئولوژیکی ـ سیاسی یک دیگرThe people of Tunisia want revolution for freedom, justice and bread را پذیرفتیم و با چنان سبک کار حاکم دراحزاب به گرد هم آمدیم. این دست آورد عظیمی است، هر کسی متوجه می شود که درهر مسئله ای خود با تجارب متفاوت پراتیکی و سازمانی مواجه است. بنابراین، این ضرورت داشت که تجارب متفاوت ما محترم شمرده شود ولی طبیعتاً، می بایست کوشش کنیم تا به راه حل مورد توافق برسیم، تصمیماتی را اتخاذ کنیم که بتوانیم مشترکاً درعمل پیاده کنیم.

من اعتقاد راسخ دارم که در کنفرانس جهانی آینده حتی تعداد بیشتری از تشکلها شرکت خواهند کرد و از این فرصت برای ارائه پیشنهاداتی درمورد این اسناد استفاده خواهند کرد. ما تجارب بسیاری را کسب کرده ایم و این به ما کمک خواهد کرد تا درآینده نشست بهتری داشته باشیم.

طبیعتاً، درخارج از ایکور تشکلهائی هم موجودند و مراقب اندکه بدانند ما دراین جا تا به حال چه کارThe people of Tunisia want revolution for freedom, justice and breadکردیم. این برای ما مهم خواهد بود که این تشکلها را از راه درستی که تا به حال درآن قدم نهاده ایم، مطلع و متقاعد سازیم. ما باید به آ نها اجازه دهیم که تا حد امکانشان در فعالیتهای مشترک فعال باشند. اگر چه آنها هنوز به عنوان عضو به ایکور نپیوسته اند، همان طور که پیام تبریک حزب کمونیست انقلابی اروگوئه پیشنهاد کرده است. ما باید چنین پیشنهاداتی را بپذیریم و فعالانه راه وروش ایکور را در جنبش انقلابی انترناسیونالیستی و کارگری، برای ترویج بیشتر پروسه وحدت و یگانه گی براساس مواضع انقلابی در پراتیک، عمومیت بخشیم. The people of Tunisia want revolution for freedom, justice and bread

ما فقط یک سازمان مشترک نیستیم، بلکه باید حامل اصلی هم کاریهای عملی با انقلابیون جهان باشیم. بعد از ایجاد آی سی سی منتخب جدید، ایکور باید مرحله جدید گسترش اش را آغازکند. به شرکت کننده گانی که تا به حال در پروسه تدارک برای پایه گذاری ایکور نتوانستند در کنفرانس بنیادی حاضر شوند، فرصت داده خواهد شد تا عضویت خودرا بر پایه اسناد تصریح کنند. ما باید اعضای جدیدی را به ایکور اضافه کنیم. بنا براین، برای پروژه ایکور ما کار تبلیغاتی انجام خواهیم داد و با فعالیتهای روزمره مان این نظر را پیاده می کنیم.

ما در مورد روزهای مشترک مبارزه مان، درمورد پشتیبانی از کنفرانس جهانی زنان و غیره تصمیم گرفتیم. من معتقدم که تمام این قدمهای عملی اول هم چنین آزمایشی خواهد بود که چه گونه در تحقق بخشیدن به تصمیمات مان درمورد ایکور درعمل موفق می شویم.

ما شاید در انجام این کار دچار یک یا چند اشتباه بشویم، ما تضاد هم خواهیم داشت. ولی در این کنفرانس ما ثابت کردیم که با فرهنگ پرولتاری بحث، قواعد مورد توافق همه و اراده مشترک، ما قادر خواهیم بود چنین مسائلی را حل و فصل کنیم.

سه سالی است که من به عنوان یک شخص درگیر این پروسه بودم و من به شما اطمینان می دهم که پایه گذاری این کنفرانس قدم عظیمی است از اولین مذاکرات تا چه گونه ما با هم توانستیم دراین جا کارکنیم. این به خودی خود مشهود نیست. تشکیل هر جلسه قدمی به جلو بود، در هر مرحله نکات مشترک تازه ای موجود بود، اما تضاد های جدیدی نیز بود. بزرگترین مورد تقوافق جمعی حقیقتاً تأسیس کنفرانس بود، و من اعتقاد راسخ دارم که دراین جهت تحکیم بیشتری صورت خواهد گرفت.

من شخصاً مایلم که این ملاحظه را اضافه کنم: من در میان تقریباً تمام رفقا احساس راحتی داشتم، تعدادی از این رفقا را تا به حال نمی شناختم. ما مبارزه کرده ایم، اما با هم متحد هم شده ایم. بهترین دوستان با هم مشاجره کرده اند. این حائز اهمیت است که بدانیم این مشاجرات به دوستی ما تحکیم می بخشد و ما با هم نزاع نمی کنیم که نتوانیم به چشم یک دیگر نگاه کنیم. من باید صادقانه بگویم که این هم بسته گی رفقا مرا خیلی تحت تأثیر قرار داده است و به من امید بسیار می دهد. از این جا انگیزه های تازه ای برای همه ما پیدا شده است، برای تمرین یک مرحله تازه ای از انترناسیونالیسم پرولتاری، مرحله ای که ما تشکل مشترک خودراداریم. از این مرحله قدرت تازه ای نیز برمی خیزد، و ما به طور حتم باید این شرایط را بشناسیم و دوستان بیشتری کسب کنیم.

در پایان این اجلاس من می خواهم از همه گی شما تشکر کنم، اول از همه از گروه تدارکاتی بین المللی که این تجمع را از نظر ایده ئولوژیکی، سیاسی، سازمانی و عملی به طرزبسیار قابل ملاحظه ای فراهم کرد. این شامل رفقای سازمان انقلابی کنگو، حرب کمونیست (م-ل) هندوستان، حزب کمونیست م ـ ل ترکیه/کردستان شمالی، اس ک ام سی جمهوری چک، حزب مارکسیست ـ لنینیست پرو و حزب مارکسیست ـ لنینیست آلمان می گردد. با قدر شناسی بسیار از گروه تدارکاتی!

من می خواهم تشکر کنم از کار برجسته ای که تیمهای سازمانی مختلف چند ملیتی انجام داده اند. در پایان آنها در عمل به ما نشان دادند که امکان دارد کار مثبت دراین جا صورت بگیرد، که ما به خوبی تغذیه شدیم، که انتظامات تضمین شده بود و اینکه تمام کارها به خوبی انجام گرفت.

من می خواهم از کمیته هدایت کننده اجلاس تشکر کنم که درترکیبی از اُو آر سی کنگو، ام ال ک پی ترکیه، سی پی آی/ام ال هندوستان، بی پی (ان ک – تی) کردستان شمالی/ترکیه، پی سی ام ال ام بولیوی، و ام ال پی دی از آلمان که طبیعتاً در گذشته هم کاری نداشته اند، ولی در یک کار متمرکزو در هر فاصله اجلاس با یک دیگر نشست داشته و سختی را پذیرفت تا قواعد عمومی ما در مورد رویه، برنامه و طرح های اجلاس تحقق بخشیده شود. این کار همیشه آسان نبود. من بسیار لذت بردم. این اتمسفری با شکوه توأم با هم کاری بود، تمام این کارها کنفرانس را موفقیت آمیز به سوی هدفی که ما در نظر داشتیم سوق داد. تشکر فراوانی به رفقای کمیته برگزاری!

و تشکر فراوانی به رفقای نماینده برای کمکهای بی دریغ شان و ایجاد اتمسفر خوب. آنها از فاصله های دور و نزدیک آمده اند، وقتشان را صرف کردند، از مخارج آن و یا سختی های آن واهمه ای نداشتند و خود را آماده کرده بودند که دراین جا کمک کنند. نماینده گانی که در این جا شرکت کردند طبیعتاً، فرستاده اصلی سازمانها هستند. شما باید روحیه ایکور را بدرون سازمان خود ببرید، شما باید نماینده چیزی باشید که دراین جا پا به عرصه وجود گذاشت و مورد تصدیق همه گی قرار گرفت.

درپایان من مخصوصاً می خواهم به دبیران و مترجمینی که اول از همه ارتباط ما را علی رغم زبانهای مادری بسیاری امکان پذیر ساختند تبریک بگویم.

رفقای عزیز، مایلم که این مجمع را با شعاهای زیر به پایان برسانم:

کارگران تمام کشورها متحد شوید!

کارگران تمام کشورها و مردم ستم دیده متحد شوید!

زنده باد هم بسته گی بین المللی!

زنده با ایکور – پیش به سوی سوسیالیسم!

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikelaktionen