Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation

Benutzerspezifische Werkzeuge

Sektionen

Sie sind hier: Startseite / 2011 / ICOR TÜZÜĞÜ (ICOR Statut auf Türkisch)

ICOR TÜZÜĞÜ (ICOR Statut auf Türkisch)

6 Ekim 2010
  1. Ön Açıklama:

“Bütün Ülkelerin İşçileri Birleşiniz!” Karl Marx ve Friedrich Engels’in Komünist Manifesto’nun sonunda yaptıkları bu etkin çağrı bütün dünyada devrimci işçi sınıfının devrimci kurtuluş mücadelesinin yol gösterici ilkesiydi.

Emperyalist dünya sisteminin gelişmesi aşırı derecede çelişmelidir.

Bir yanda bütün zamanların en büyük zenginliği biriktirilmişken ve bütün insanlığın refah, sağlık ve barış içinde yaşamasını mümkün kılacak potansiyel olgunlaşmışken, diğer yanda dünyada açlık ve kitlesel yoksulluk da bugüne kadar görülmemiş boyutlara varmıştır. İşçi sınıfının dünya çapında büyümesi ve emek üretkenliğindeki ilerleme, köylü varlığının kitlesel olarak yıkımı, kitlesel işsizlik ve eksik istihdamla elele yürümektedir. Bilimsel-teknik ilerleme çoktan beri doğa ile insanın birlikteliğini mümkün kılmasına rağmen, insanın varlık temelleri iklimdeki dramatik değişiklik tarafından tehdit edilmektedir.

Gelişmiş sosyalist ilişkiler için maddi hazırlık hiçbir dönemde bugünkü kadar olgunlaşmamıştı, fakat aynı zamanda emperyalist dünya sisteminin krizli varlığı, eğilim olarak insani var oluş biçimini soru işareti haline getiriyor. Her şeyi mahvedecek bir emperyalist savaş tehlikesi on yıllardır insanlığın sırtında yüklü, evrensel çevre krizi insan varlığının temellerini tehdit ediyor, dünya çapında emekçi yığınların ailesizlik durumu artıyor, bununla birlikte yaşam şartlarında, özellikle de kadın ve çocukların yaşam şartlarında yoğun kötüleşmeler yaşanıyor. Milyarlarca insanın aşırı sömürüsü 2008’de bütün dünyayı sarsan dünya ekonomik krizini ve mali krizini doğurdu.

Bütün bunlar kapitalizmin yerine, üretici güçlerin insanlığın yararına kullanılabileceği yeni bir Yeni Düzen’in geçirilmesini yüksek sesle talep ediyor. Dünyanın emekçi yığınları kapitalist barbarlık içinde batıp, yok olmak istemiyor! Finans kapitalin insana değer vermeyen politikası, insanlığın sömürüsüz, zulümsüz, yoksulluğun ve çevre yıkımının olmadığı, savaşsız ve gençliğe bir perspektif sunan bir toplum için devrimci atılımını tetikliyor.

İşçi hareketi sosyalist kampın revizyonizm nedeniyle çökmesi ile tarihinin en ağır yenilgisini aldı. Bu yenilgi enternasyonal devrimci hareketi on yıllarca daha önceki dönemlerde görülmemiş boyutlarda bir bozgunculuk atmosferi içine soktu, devrimci hareket saflarında tasfiyeciliğin, bölünme ve parçalanmanın artmasına yol açtı.

Bütün bunlara rağmen bir çok devrimci parti ve örgüt devrimci parti inşasında ısrar etti ve ulusal ve sosyal kurtuluş için mücadelesini sürdürdü. Yeni devrimci ve Marksist-Leninist Parti ve Örgütlerin inşasında, onların sınıf mücadelelerine katılması ve önderlik etme konusunda yetkinleşmesinde ve başlayan enternasyonal işbirliğinde çok yönlü sonuçlar çıkarıldı, deneyimler kazanıldı.

 

Böylece enternasyonal devrimci ve işçi hareketinin ülke sınırlarını aşan bir işbirliği ve emperyalizme karşı enternasyonal bir birleşik cephenin yeni bir basamağı için zaman olgunlaştı.

Bizim dünyanın devrimcilerinin sınıf mücadelesinde enternasyonal işbirliği ve koordinasyonu için yeni bir örgüt biçimine ihtiyacımız vardır.

ICOR’un Kuruluş Konferansı dünyanın ilk sosyalist devletinin dahi önderi Lenin’in proleter enternasyonalizminin ancak gerekli örgüt biçimleri sayesinde gerçekleşebileceği şeklindeki görüşünü izliyor:

Sermaye enternasyonal bir güçtür. Onu yenebilmek için işçilerin enternasyonal ittifakına, onların enternasyonal kardeşçe birleşmesine ihtiyaç vardır.”(Lenin Eserler, Alm. c. 30, s. 282-283, “Denikine karşı kazanılan zafer dolayısıyla Ukrayna işçi ve köylülerine mektup’tan)

ICOR aralarında büyüklük, pratik örgütsel ve siyasal deneyim, tarihsel ideolojik kökler, sosyo-ekonomik şartları ve stratejik görevler açısından büyük farklar bulunan devrimci parti ve örgütleri eşit haklar temelinde birleştirir. Ortak mücadelede örgütler karşılıklı saygı temelinde birlikte çalışır ve birbirinden öğrenirler.

Amaçlarına ulaşabilmek için ICOR Kuruluş Konferansı şu TÜZÜK’ü karara bağlar:

 

  1. İsim:

International Coordination of Revolutionary Parties and Organizations (ICOR)

Devrimci Parti ve Örgütlerin Enternasyonal Koordinasyonu (ICOR)

 

  1. Yapı

  1. Dünya Konferansı

1. ICOR’un en yüksek organı, ICOR üyesi tüm parti ve örgütlerin temsilcilerinin Dünya Konferansıdır. Dünya Konferansı üç yılda bir toplanır. Oylamalarda her üye örgüt bir oya sahiptir.

Konferans’tan en geç üç ay önce her üye örgüte çağrı yapılmış olduğu şartlarda, üye örgütlerin % 50’den fazlası konferansta temsil ediliyorsa, konferans karar alma hakkına sahiptir. Her örgüt bir oy kullanma hakkına sahiptir. Eğer özel şartlar ve haklı gerekçeler nedeniyle konferansa % 50’nin üzerinde üye örgütün katılması sağlanamıyorsa, üye örgütlerin % 50’sinden fazlasının resmi onayı gereklidir. Karar alınabilmesi için mutlak asgari katılım üye örgütlerin 1/3’ünden fazlası olmak zorundadır. Ayrıca her kıtadan en az iki delegasyonun katılımı şarttır.

 

2. Dünya Konferansı konferansın başlangıcında ilk önce Konferansın gündemini ve işleyiş kurallarını karara bağlar. Konferans, konferansta seçilen bir divan tarafından yönetilir. Dünya Konferansı çok taraflı olarak hazırlanır, finanse edilir ve yapılır.

 Dünya Konferansı, eşit haklar ve ortak kararlaştırılan konferans işleyiş kurallarına uyulması yükümlülüğü temelinde gerçekleşir.

Konferans dili İngilizce’dir. Konferans olanakları ölçüsünde diğer dillere tercüme işini örgütler.

Dünya Konferansı, iki konferans arasında ICOR çalışmalarını koordine etme görevine sahip Uluslararası Koordinasyon Komitesi (ICC) ile bir Mali Denetçi seçer.

Temel Belgelerin karara bağlanmasında konferans kararlarını konsens (oydaşma) temelinde almaya çaba sarfeder. İlkesel ideolojik sorunlar ve temel siyasi sorunlar çoğunluk kararı ile sonuçlandırılamaz. Ancak ideolojik-siyasi ayrılıkların bilincinde olarak pratik sorunlarda, kuruluş belgelerinde gerekli olan hallerde derinlemesine yürütülen tartışma ertesinde çoğunluk kararı alınabilir. Burada da konferans katılımcılarının en az % 80’nin oyu gereklidir. Bütün güncel siyasi sorunlardaki kararlar için basit çoğunluk yeterlidir. Eşit oy durumunda tasarı reddedilmiş sayılır.

ICOR’un her örgüt ve partisi, ortak projelerin karara bağlanması ve uygulanmasında özerk ve bağımsızdır. Sınıf mücadelesine dair görevlerin gerçekleştirilmesinde sorumluluk kendisine aittir; ancak verdiği sözleri yerine getirmekle yükümlüdür.

 

  1. Kıtasal Konferans

ICOR’un ortak çalışmasının başlangıcında Afrika, Amerika, Asya (Avustralya/Okyanusya dahil) ve Avrupa’da yapılan Kıtasal Konferanslar bulunmalıdır.

Bu konferanslardaki oylamalarda her örgüt bir oy hakkına sahiptir.

Konferans dili her bir kıtasal konferansın kendisince belirlenir.

Her bir kıtasal konferans Kıtasal Koordinasyon Komitesi’ni (CCC) ve bir mali denetçi seçer.

Bunun dışında dünya konferansının ilgili kuralları geçerlidir.

 

C. Bölgesel konferans

ICOR’un faaliyetinin ve üye sayısının artmasına bağlı olarak kıtaların uygun bulunan bölgelere ayrılması gerçekleştirilecektir. Her kıtanın kaç bölgeye ayrılacağı konusunda ICOR’un en yüksek organında birlik sağlanmalıdır.

 

D. Enternasyonal Koordinasyon Komitesi (ICC)

Enternasyonal Koordinasyon Komitesi (ICC) Dünya Konferansları arasındaki zamanda ICOR üyesi örgütlerin faaliyetlerinin koordinasyonunun merkezidir ve ICOR’u kamuoyu önünde temsil eder.

ICC eşit hak ve yükümlülüklere sahip en az yedi, en fazla dokuz üyeden oluşur. Bu üyeler üyesi oldukları parti ve örgütler tarafından Dünya Konferansına önerilir ve onun tarafından seçilir. Seçilmiş ICC üyelerinin mensubu olduğu Parti ve Örgütler, ICC üyelerinin görevlerini yerine getirebilmesi için kolektif sorumluluk üzerlenirler.

Bir ICC üyesinin vekaleten temsili mümkündür. Her Üye örgüt ayrıca ICC’deki temsilcisini önemli nedenlerden dolayı geri çağırıp yerine bir başkasını gönderebilir. Bu yeni temsilci de aynı örgüte mensup olmak zorundadır ve gönderen parti veya örgütün yönetiminin yazılı, açık görevlendirmesine sahip olmalıdır.

Her kıta ICC içinde en az bir temsilci ile temsil edilmelidir. Kıtasal Konferanslar ICC’ye birer temsilci gönderir, bunların temsilciliği mensup oldukları parti veya örgüt tarafından onaylanmış olmalıdır. Kıtasal konferanslar ayrıca bir de yedek temsilci belirlerler, bunlar da mensubu oldukları Parti veya Örgütün onayını almış olmalıdır.

ICC Dünya Konferansının verdiği görevler doğrultusunda, onun kararlarını hayat geçirmek için çalışır. ICC temel ilkeler ve siyasi temel konularda karar alamaz. ICOR üyelerinin ortak çalışmasının koordinasyonu bağlamında ICC, üye örgütlerin pratik faaliyetleri için açıklamalar ve öneriler hazırlama ve gerektiğinde bunları konsültasyon yöntemiyle karara bağlama yükümlülüğüne sahiptir.

ICC düzenli toplantılar yapar ve yılda en az bir kere bir araya gelir. Toplantılar hakkında onaylanmış tutanak tutulur.

ICC toplantılarında Üyelerin en az yarısı mevcutsa karar alma yetkisi vardır.

ICC kendi toplantılarına ICOR üyesi örgütlerden temsilciler çağırabilir. Bunların ICC de oy hakkı yoktur.

ICC, Dünya Konferansında çalışmaları hakkında yazılı rapor sunar.

Mali sorumlu, Dünya Konferansında bir mali rapor sunar. Mali denetçi de rapor sunar.

ICC kendi içinden bir Genel Koordinatör, bir Genel Koordinatör Yardımcısı ve bir Mali Sorumlu seçer. Bunlar ICOR sekretaryasını oluşturur.

Genel koordinatör ve Yardımcısı ICOR’un baş temsilcileridir ve ICOR’un Dünya Konferansı kararlarına bağlıdırlar.

 

E. Kıtasal Koordinasyon Komitesi (CCC)

ICC’ne ilişkin kurallar Kıtasal Koordinasyon Komitesi (CCC) için de geçerlidir.

Kıtasal Koordinasyon Komitesi üye sayısı ilgili kıtanın Kıta Konferansında kararlaştırılır.

ICC kendi içinden bir Kıta Koordinatörü, bir Kıta Koordinatör Yardımcısı ve bir Mali sorumlu seçer, bunlar ICC Sekretaryasını oluşturur.

Kıta Koordinatörü, onun engellenmesi halinde yardımcısı ICC toplantılarına davet edilir.

 

F. Bölgesel Koordinasyon Komitesi (RCC)

ICC’ne ilişkin kurallar Bölgesel Koordinasyon Komiteleri için de geçerlidir.

Bölgesel Koordinasyon Komitesi üye sayısı ilgili Bölgesel Konferans tarafından kararlaştırılır.

Bölgesel Koordinasyon Komitesi kendi içinden bir Bölgesel Koordinatör, bir Bölgesel Koordinatör Yardımcısı ve bir Mali Sorumlu seçer, bunlar ICC Sekretaryasını oluşturur.

Bölgesel Koordinatör, onun engellenmesi halinde Bölgesel Koordinatör Yardımcısı ICC toplantılarına davet edilir.

 

  1. ICOR Üyeliği Hakkında

  1. Genel

1. ICOR’un üyelik bileşimi dünyanın çeşitli ülkelerinden, bağımsız ve kendi sorumluluğunu taşıyan parti ve örgütlerden oluşur.

2. ICOR üyeliğinin ön koşulu Dünya Konferansının ilkelerinin ve temel kararlarının kabulüdür.

3. Dünya Konferansının ilkelerinin ve temel kararlarının kabulü ve hayata geçirilmesi konusunda yükümlülük üzerlenilmesi ilgili üye örgütün kendisince belirlenir ve ICOR’a üye alımını gerçekleştiren karar alıcı toplantıda onaylanır. ICOR üye örgüt hakkında bir ideolojik-siyasi nitelendirmede bulunmaz.

4. ICOR’a üyelik, ICOR Dünya Konferansında mevcut delegelerin % 80’lik bir çoğunluğu ile kararlaştırılan bir üye alım usulüne göre gerçekleşir.

5. ICOR’a üyelik, üye örgütlere eşit hak ve yükümlülükler getirir.

6. ICOR’un bağımsız ve kendi sorumluluğunu taşıyan üyelerinin anlaşarak gerçekleştirdikleri koordinasyon ve işbirliği ilkesi, ICOR’un ortak örgütsel ilkesidir.

7. Ortak görevler görevin kapsamına göre (Dünya, Kıta, Bölge) ICOR’un ilgili kurumlarında tartışılır ve belirlenir.

B. Üyelik için Temeller

1. ICOR’da üyelik için ortak zemin,her bir üye örgütün devrimci karakteridir.

2. Bu, ICOR’un niteliğiyle herhangi bir antagonist çelişkisi olmadığı sürece, her bir üye örgütün değişik ideolojik-siyasi görüşlerini ve temellerini içerir.

3. ICOR’a üye örgütlerin ortak stratejik hedefleri, emperyalist-kapitalist dünya sistemini aşmak ve sosyalist toplumsal ilişkileri hayata geçirmektir.

4. ICOR’un ortak stratejik hedefine varmak için, her bir ülkede ve her bir üye örgüt tarafından, sadece o ülkedeki ilgili üye örgütün belirleyebileceği farklı strateji ve taktikler izlenebilir.

5. ICOR üyeliğinin temel şartı;

• Her bir ülkede ezilen ve sömürülen kitleler içinde ve kitlelerle birlikte gerçek devrimci çalışmadır.

Sınıf mücadelecisi siyasettir ve egemen tekeller ve kuklalarıyla sınıf işbirliğinin reddidir.

Toplumsal ilişkilerin köklü bir devrimci değişiminin ve biçimi ne olursa olsun, proletarya diktatörlüğünün kurulması gerekliliğinin tanınmasıdır.

Revizyonizmle, Troçkizmle ve Anarşizmle ve Anti Komünizmin her türüyle ve “Stalinizm” ve “Maoizm”e ve Proletarya Diktatörlüğüne karşı yönelen düşmanca saldırılar ve burjuva kışkırtmalarıyla araya kesin ayrılık çizgileri çekmektir.

• Sınıf mücadelesinde üye örgütlerin uluslararası koordinasyonu ve işbirliğinin teorisi ve pratiği için ortak bağ olarak proleter enternasyonalizminin tanınması ve hayata geçirilmesidir.

 

C. Üye Örgütlerin Hakları ve Yükümlülükleri

1. Her üye örgüt şu haklara sahiptir:

• Enternasyonal, kıtasal, bölgesel düzeyde karşılıklı koordinasyon ve işbirliğinde yer almak ve aktif rol oynamak,

Konferans ve etkinliklere katılmak, ICOR’un ortak faaliyetlerinde yer almak ve bunlar için önerilerde bulunmak,

• Sorumlu organları seçmek ve onlara seçilmek.

• Belirlenen delege anahtarında öngörülen sayıda delege ile karar alıcı konferanslara oy hakkına sahip olarak katılmak,

• Diğer bir üye örgütün iç işlerine herhangi bir müdahale anlamına gelmemek kaydıyla, özel bir biçimde birlikte çalışmak, objektif biçimde tartışmak ya da tavsiyelerde bulunmak için ICOR’un tüm diğer üye örgütleriyle doğrudan ilişkiye geçmek,

• ICOR çoğunluğunun görüşüne gereken saygıyı göstermek kaydıyla karşı çıktığı sorunları onaylamaktan kaçınmak ve gerekirse ortak alınan kararın kendi ülkesinde uygulanmasına karşı bağımsızca karar vermek,

Diğer örgütlerle ICOR dışında da ittifaklar kurmak, ya da açıkça ICOR’a karşı durmadığı sürece başkaca birliklere de katılmak.

• Belirlenmiş kurallar doğrultusunda ortak yayınlara katılmak.

 

2. Her üye örgüt şu yükümlülüklere sahiptir:

• Ortak politik platform temelinde, ICOR’un tüm temel konularda adım adım ideolojik-politik birliğinin ilerletilmesi için aktif biçimde seferber olmak ve bununla ilgili girişimleri desteklemek,

• Kendi imkanları doğrultusunda sağlam bir dayanışma ve karşılıklı pratik yardım,

• Üye örgütler arasında proleter bir tartışma kültürü,

• Karşılıklı saygı, bağımsızlığın korunması, herhangi bir üye örgütün iç işlerine müdahale etmemek ve eşitlik,

• Ortak varılan anlaşmaları uygulama konusunda güvenilirlik,

ICOR’un kendisini finanse etmesine olanakları ölçüsünde katkı sunmak.

 

IV. Üyeliğe alma ve Üyelikten çıkarma usulü

1. ICOR’a üyelik kural olarak oydaşma temelinde olur.

Üyeliğe itirazlar ICOR’un görevlerini etkilemeyen ikili görüş ayrılıkları temelinde vb. değil, ICOR ilkeleri temelinde olmak zorundadır.

2. Üyelik için başvuran Parti veya örgüt ICOR’un ilkelerini desteklediğini yazılı olarak bildirmeli ve kendisini ICOR’a tanıtmalıdır.

3. Üyelik sorumlu Bölgesel Konferans tarafından, o henüz kurulmamışsa Kıtasal Konferans tarafından oydaşma temelinde gerçekleştirilir. Üyelikle ilgili olarak sorumlu Koordinasyon Komitesi Bölgesel ya da Kıtasal Koordinasyon üyesi örgütlerle bir danışma süreci başlatır. Bu süreçte uyuşma sağlanamazsa bir dahaki Bölgesel ya da Kıtasal Konferans en az % 80 çoğunlukla karar alabilir.

4. ICOR’dan çıkış (istifa) yazılı ve otorize edilmiş bir açıklamayla gerçekleştirilir.

  1. Bir üye örgütün üyelikten çıkarılması için bir veya birkaç örgütün başvurusu gerekir. Başvuru, nedenleriyle birlikte yazılı sunulmalıdır. Üyelikten düşürme için, oy hakkına sahip üye örgütlerin % 80’inin onayı gereklidir.

 

V. Maliye

1. ICOR mali açıdan bağımsızdır. Ortak faaliyetlerini kendisi finanse eder. Faaliyetleri için kitlelere olan güveni temelinde mali kaynaklar yaratır.

2. Mali bağımsızlık aynı biçimde, ICOR üyesi parti ve örgütlerin arasındaki ilişkilerde de geçerlidir.

3. Her üye Örgüt kendi imkanları doğrultusunda, ICOR’un örgütleme yapısına ve çalışmalarına mali katkıda bulunma yükümlülüğüne sahiptir. Bu karşılıklı dayanışmacı desteği de içerir.

4. Bu amaçla her üye örgüt, kendisinin belirleyeceği miktarda bir yıllık aidatı ICOR’a ödeyecektir.

5. Her üye örgüt, ICOR’u mali açıdan güçlendirmek için inisiyatif geliştirecektir. Bunun bir parçası, bağışlar ve bağış kampanyaları, eşya bağışı biçiminde katkılar, devrimci yayınların satışından elde edilen gelirler ve benzer olanaklardır.

6. ICOR’un mali araçları ilgili Koordinasyon Komiteleri tarafından idare edilir. Bu amaçla Kıta Koordinasyon Komiteleri, Bölgesel Koordinasyon Komiteleri ve dünya çapındaki Uluslararası Koordinasyon Komitesi kendi içFounding Resolution in Turkishlerinden birer mali sorumlu seçerler. Bölgesel Konferanslar, Kıtasal Konferanslar, Dünya Konferansı da Mali denetçi seçerler.

Artikelaktionen